ವೋಲ್ವೋ XC60 - ಫ್ಯೂಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವರ್ಷ: 2020, 2021, 2022. ವೋಲ್ವೋ XC60 ನಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಹಗುರವಾದ (ಪ್ಲಗ್) ಫ್ಯೂಸ್‌ಗಳು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಯೂಸ್‌ಗಳಾಗಿವೆ (ಸುಧಾರಿತ), 24 …

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ: 2019. ಇಂಜಿನ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಆಂಪ್ಸ್ [ಎ] ವಿವರಣೆ 1 - 2 ಬಳಸಿಲ್ಲ - 3 ಬಳಸಿಲ್ಲ - 4 ಬಳಸಿಲ್ಲ ...

ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ: 2017, 2018. ವೋಲ್ವೋ XC60 ನ ಸಿಗರೇಟ್ ಲೈಟರ್ (ಪ್ಲಗ್) ಅನ್ನು ಬೋಟ್ ಎ ಫ್ಯೂಸಿಬಲ್ಸ್ ಡಿ ಲಾ ಬೋಯಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ 22 ರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ…

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ: 2016. ವೋಲ್ವೋ XC60 ನಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ (ಪ್ರೈಸ್ ಡಿ ಕೊರಂಟ್) ಫ್ಯೂಸ್ಗಳು n° 7 (ಪ್ರೈಸ್ 12 V - ಕಾಫರ್) ಮತ್ತು n° 22 (ಪ್ರೈಸಸ್...

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ: 2015. ವೋಲ್ವೋ XC60 ಸಿಗರೇಟ್ ಲೈಟರ್ (ಪ್ಲಗ್) ಫ್ಯೂಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7 (12 V ಸಾಕೆಟ್ - ಟ್ರಂಕ್) ಮತ್ತು ನಂ.…

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ: 2014. ಅಲ್ಯೂಮ್-ಸಿಗರೆ (ಪ್ರೈಸ್ ಡಿ ಕೊರಂಟ್) ಸುರ್ ವೋಲ್ವೋ XC60, ಫ್ಯೂಸ್ಗಳು n° 7 (prise 12 V - coffre) ಮತ್ತು n° 22 (prises 12 V…

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ: 2013. ವೋಲ್ವೋ XC60 ನ ಅಲ್ಯೂಮ್-ಸಿಗರೆ (ಪ್ರೈಸ್ ಡಿ ಕೊರಂಟ್) ಫ್ಯೂಸ್ಗಳು n° 7 (ಪ್ರೈಸ್ 12 V - ಕಾಫರ್) ಮತ್ತು n° 22 (ಪ್ರೈಸಸ್...

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ: 2012. ಫ್ಯೂಸ್ಗಳು — ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗ A — ಮೇಲಿನ ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗ B — ಮುಂಭಾಗದ ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗ C – ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್...

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ: 2011. ಫ್ಯೂಸ್ಗಳು — ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗ A — ಮೇಲಿನ ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗ B — ಮುಂಭಾಗದ ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗ C – ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್...

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ: 2009, 2010. ಫ್ಯೂಸ್ಗಳು - ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗ A - ಮೇಲಿನ ಮೋಟಾರ್ ವಿಭಾಗ B - ಮುಂಭಾಗದ ಮೋಟಾರ್ ವಿಭಾಗ C - ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗ...

ವೋಲ್ವೋ XC40 - ಫ್ಯೂಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವರ್ಷ: 2020, 2021, 2022. ವೋಲ್ವೋ XC40 ನಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಯೂಮ್-ಸಿಗೇರ್ (ಪ್ರೈಸ್ ಡಿ ಕೊರಂಟ್) ಫ್ಯೂಸ್‌ಗಳು 2 (ಅವಂತ್), 4 (ಬ್ಯಾಗೇಜ್‌ಗಳು) ಫ್ಯೂಸ್‌ಗಳಾಗಿವೆ…

ಟೊಯೊಟಾ ಯಾರಿಸ್ XP90 – ಫ್ಯೂಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರವು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವರ್ಷ: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. ಟೊಯೊಟಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮ್-ಸಿಗೇರ್ ಫ್ಯೂಸ್ (ಪ್ರೈಸ್ ಡಿ ಕೊರಂಟ್) ಯಾರಿಸ್ ಆಗಿದೆ…

ಆಡ್ಬ್ಲಾಕ್
ಡಿಟೆಕ್ಟರ್